Ai Lab

دوره تضمین کیفیت – شناسایی خطا در ازمایشگاه و مدیریت عدم انطباق