Ai Lab

اخبار

انتخاب دکتر حسن بیات در APFCB

انتخاب جناب آقای دکتر حسن بیات از بین کاندیداهای Laboratory Management Committee (کمیته مدیریت آزمایشگاهه‌ها) فدراسیون بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی آسیا-اقییانوسیه APFCB را به خانواده بزرگ آزمایشگاهیان...

انتخاب دکتر مهرداد ونکی در APFCB

انتخاب جناب آقای دکتر مهرداد ونکی از بین کاندیداهای Congresses & Conferences (کمیته کنگره‌ها و کنفرانس‌ها) فدراسیون بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی آسیا-اقیانوسیه APFCB را به خانواده زرگ...

انتخاب دکتر حسن بیات در IFCC

انتخاب جناب دکتر حسن بیات از بین کاندیداهای Working Group on Method Evaluation Protocols (گروه کاری پروتکل‌های ارزیابی روش‌ها) فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی IFCC...