Ai Lab

dmaicadmin

پروتکل تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها (آنتی بیوگرام)

آنتی‌بیوتیک‌ها مواد شیمیایی هستند که توسط باکتری‌ها، آکتینومایست‌ها و قارچ‌های خاص تولید می‌شوند و با استفاده از مکانیسم‌های مختلف، میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برند یا رشد آن‌ها...

انتخاب دکتر حسن بیات در APFCB

انتخاب جناب آقای دکتر حسن بیات از بین کاندیداهای Laboratory Management Committee (کمیته مدیریت آزمایشگاهه‌ها) فدراسیون بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی آسیا-اقییانوسیه APFCB را به خانواده بزرگ آزمایشگاهیان...

انتخاب دکتر مهرداد ونکی در APFCB

انتخاب جناب آقای دکتر مهرداد ونکی از بین کاندیداهای Congresses & Conferences (کمیته کنگره‌ها و کنفرانس‌ها) فدراسیون بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی آسیا-اقیانوسیه APFCB را به خانواده زرگ...